НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ОПОВЕСТЯВАНИЯТА КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
НИРД, задължително оповестяване, доброволно оповестяване.

Резюме
Обект на анализ в разработката са оповестените данни със задължителен и доброволен характер относно научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на иновативни български предприятия. Предмет на изследване са публикувани финансови отчети, както и прилежащите към тях приложения, вкл. значими счетоводни политики, доклади за дейността, доклади на одиторите. Целта е да се изследва практиката на български иновативни предприятия относно оповестяването на информация за НИРД, като се направи съпоставителен анализ между въведените в нормативната уредба и специализирана литература изисквания и практикоприложните резултати от изследването. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителния метод, както и на методите на анализ на съдържанието и синтез на въведени в законодателната уредба и специализираната литература текстове по изследвания проблем.

JEL Класификатор: M400, M480, M410.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНО ПАЗАРУВАНЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР: ОПИТЪТ НА УКРАЙНА

    Глобализирането на връзките с обществеността доведе до реформи в публичния сектор на икономиката. Хармонизирането на законодателството и нормативната база със стандартите на Европейския съюз налага да бъдат създадени нови подходи и форми на взаимодействие между възлагащите органи и участниците в процесите за обществени поръчки. Реформата в ...

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

    В статията се разглеждат въпроси, свързани с организацията на Мобилен център за управление на извънредни ситуации в Република Молдова. Посочени са основните отговорности на Ситуационния център, както и особеностите при проектирането на организационната структура за оперативна съвместимост на информацията при работата на служителите в центъра, ...

  • ЕДНА ВИЗИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТО РЕКОНТИНЕНТАЛИЗАЦИЯ – ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    В статията се дискутира как трасирането, проектирането и реализирането на транс-континентални меридианни транспортни коридори и оси биха могли да улеснят развитието на периферийни и маргинални региони на Европейския съюз. Това е направено след като е намерено мястото на проблема интегрална свързаност в рамката на процес, който се обозначава като ...