ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ БАНКОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЪРХУ БВП, БЕЗРАБОТИЦАТА И ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
банки, регресионен анализ, банкови показатели, макроикономически променливи, България.

Резюме
В статията се изследва влиянието на кредитите за нефинансови предприятия, депозити на домакинства и лихвени проценти по нов бизнес по кредити в левове за нефинансови предприятия върху БВП, коефициента на безработица и преките чуждестранни инвестиции в България. Изследването се извършва с регресионен анализ. Прави се преглед на литературата за влиянието на отпусканите от банките кредити, депозитите в банките, лихвените проценти по кредитните и депозитните операции на банките и други банкови показатели върху икономическия растеж, заетостта, инвестициите в икономиката.

JEL Класификатор: G210.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНО ПАЗАРУВАНЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР: ОПИТЪТ НА УКРАЙНА

    Глобализирането на връзките с обществеността доведе до реформи в публичния сектор на икономиката. Хармонизирането на законодателството и нормативната база със стандартите на Европейския съюз налага да бъдат създадени нови подходи и форми на взаимодействие между възлагащите органи и участниците в процесите за обществени поръчки. Реформата в ...

  • НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ОПОВЕСТЯВАНИЯТА КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Обект на анализ в разработката са оповестените данни със задължителен и доброволен характер относно научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на иновативни български предприятия. Предмет на изследване са публикувани финансови отчети, както и прилежащите към тях приложения, вкл. значими счетоводни политики, доклади за дейността, доклади на ...

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

    В статията се разглеждат въпроси, свързани с организацията на Мобилен център за управление на извънредни ситуации в Република Молдова. Посочени са основните отговорности на Ситуационния център, както и особеностите при проектирането на организационната структура за оперативна съвместимост на информацията при работата на служителите в центъра, ...