СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНО ПАЗАРУВАНЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР: ОПИТЪТ НА УКРАЙНА

Автори

Ключови думи
обществени поръчки, зелени обществени поръчки, държавна политика, екология, Украйна.

Резюме
Глобализирането на връзките с обществеността доведе до реформи в публичния сектор на икономиката. Хармонизирането на законодателството и нормативната база със стандартите на Европейския съюз налага да бъдат създадени нови подходи и форми на взаимодействие между възлагащите органи и участниците в процесите за обществени поръчки. Реформата в системата за обществени поръчки провокира промени в отношението на държавните възлагащи органи към процеса на обществените поръчки и доведе до осъзнаване на необходимостта от въвеждане на зелени обществени поръчки.

В статията се разглежда процесът на прилагане на зелени обществени по-ръчки в Украйна, прави се анализ на приложимата нормативна база и се посочват недостатъците в прилагането на механизма за екологични обществени поръчки. Авторът изследва приоритетните сектори на икономиката, в които най-често се реализират обществени поръчки в различните административни области на Украйна, и предлага използването на индивидуален подход към прилагането на зелени обществени по-ръчки в зависимост от нуждите на местния публичен сектор. Авторът предлага и инструменти за прилагане на зелени обществени поръчки, като подчертава, че разработването на механизъм за тяхното използване изисква да бъде проведено изследване от по-широк кръг специалисти в различни области. Посочени са недостатъците в общоприетата методология за изчисляване на спестените бюджетни средства, която не отчита жизнения цикъл на стоките. Това следва да бъде обект на по-нататъшни изследвания от страна на учените.

JEL Класификатор: D73; Н 57; H 50; Q 01.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ОПОВЕСТЯВАНИЯТА КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Обект на анализ в разработката са оповестените данни със задължителен и доброволен характер относно научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на иновативни български предприятия. Предмет на изследване са публикувани финансови отчети, както и прилежащите към тях приложения, вкл. значими счетоводни политики, доклади за дейността, доклади на ...

  • ЕДНА ВИЗИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТО РЕКОНТИНЕНТАЛИЗАЦИЯ – ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    В статията се дискутира как трасирането, проектирането и реализирането на транс-континентални меридианни транспортни коридори и оси биха могли да улеснят развитието на периферийни и маргинални региони на Европейския съюз. Това е направено след като е намерено мястото на проблема интегрална свързаност в рамката на процес, който се обозначава като ...

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

    В статията се разглеждат въпроси, свързани с организацията на Мобилен център за управление на извънредни ситуации в Република Молдова. Посочени са основните отговорности на Ситуационния център, както и особеностите при проектирането на организационната структура за оперативна съвместимост на информацията при работата на служителите в центъра, ...