СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
електронно управление, информационни технологии, анализ и обработка на данни

Резюме
Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални административни услуги могат да донесат добавена стойност и да подобрят значително обслужването на гражданите и бизнеса. Научното изследва-не се фокусира основно върху състоянието на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски план и вчастност в България, като анализираните данни обхващат периода от 2003 до 2020 г. В резултат от изследването са формулирани някои изводи и е очертана посоката за търсене на възможности за разширяване на политиките по развитие на отделните компоненти и системи в състава на електронното управление, развитие и промяна на предоставяните административни услуги и повишаване ефективността на обслужването в публичния сектор.

JEL Класификатор: C8, H7.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ДЕМОГРАФСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПРИ МАЙЧИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

    Отправна точка на настоящата разработка е разбирането за майчинството като състояние, свързано с биологичната и социалната функция на жената за възпроизводство на човешкия род, осъществявана от майката с раждането и отглеждането на децата в най-ранна детска възраст и до придобиване на способности за независим в икономическо отношение живот ...

  • ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ

    През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ...

  • ИНСТРУМЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР

    Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и ...