ИНСТРУМЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
факторен анализ, структурен анализ, туризъм.

Резюме
Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и структурен анализ. Поддържа се становището, че подход за изследване на туристическия пазар, при който балансирано се съчетават типичните за икономическия анализ инструменти заедно с тези, приложими и в други области на знанието, има потенциал да осигури необходимата информационна среда за ефективен мениджмънт на туристическите дейности на макро- и микроравнище. В резултат на извършеното проучване се достига до извода, че използването на подобен балансиран изследователски подход дава възможност да се разкрият както силните и слабите страни на българския туристически пазар, така и пропуски в представената информация. Очертаният информационен дефицит възпрепятства анализа и съответно своевременното разработване на оперативни, тактически и стратегически решения.

JEL Класификатор: C10, L83, M20.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални ...

  • ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ

    През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ...

  • УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

    Статията разглежда актуалните за съвременното училище промени във функциите и визията на директора на образователната институция. Анализирани са основните управленски стилове. Очертани са професионалните и личностните качества, които е необходимо да съчетава в себе си съвременният директор, за да ръководи успешно училището. Изяснени са ...