УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

Автори

Ключови думи
училищен мениджмънт, стил на управление, лидер, образователен мениджър, администратор.

Резюме
Статията разглежда актуалните за съвременното училище промени във функциите и визията на директора на образователната институция.

Анализирани са основните управленски стилове. Очертани са професионалните и личностните качества, които е необходимо да съчетава в себе си съвременният директор, за да ръководи успешно училището.

Изяснени са спецификата и характеристиката на училищния директор като професионален мениджър и образователен лидер. Специфичен аспект е поставен върху мениджмънта на процеса на управление, статута и положението на директора в управленската йерархия.

JEL Класификатор: Z0.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални ...

  • ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ

    През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ...

  • ДЕМОГРАФСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПРИ МАЙЧИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

    Отправна точка на настоящата разработка е разбирането за майчинството като състояние, свързано с биологичната и социалната функция на жената за възпроизводство на човешкия род, осъществявана от майката с раждането и отглеждането на децата в най-ранна детска възраст и до придобиване на способности за независим в икономическо отношение живот ...