ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ

Автори

Ключови думи
сектор на услугите, икономическо развитие, структурни промени.

Резюме
През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ѝ към нов модел на развитие. Негова основа са протичащата в световен мащаб информационна революция и тенденцията към глобализация, а също и преходът към пазарна икономика. Една от характерните черти на тази промяна е динамичното развитие на сектора на услугите, който все повече започва да доминира. В тази статия се проследяват факторите, довели до трансформирането на голяма част от икономиките, включително и българската, и превръщането им в постиндустриални, както и приликите и различията на тези промени до началото на ХХ век у нас и в другите икономики.

JEL Класификатор: O11, O14, O4.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ИНСТРУМЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР

    Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и ...

  • СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални ...

  • УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

    Статията разглежда актуалните за съвременното училище промени във функциите и визията на директора на образователната институция. Анализирани са основните управленски стилове. Очертани са професионалните и личностните качества, които е необходимо да съчетава в себе си съвременният директор, за да ръководи успешно училището. Изяснени са ...