Година 2020, Брой 2

Дата на издаване

21.6.2020 г.

Съдържание

 • Дритон Сюлча
  МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ
  Резюме: Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където... Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни причини, а това възпрепятства постигането на организационните цели. Тази статия прави обзор на някои класически и модерни възгледи за различните аспекти на мотивацията. За целите на настоящото изследване са направени проучвания сред различни организации в Косово, така че да бъде събрана достатъчно информация за ситуацията към момента относно мотивацията на служителите, да бъдат откроени евентуални грешки и да бъдат направени предложения за подобряване на процесите в организациите. Според резултатите от проучването средният ръст на текучеството на персонала е в границите на нормалния. Необходимо е, мениджърите да направят така, че техните служители да осъзнаят, че наградите са признание за добре свършена работа, а не цел, заради която да бъде извършена определена работа. И докато раздаването на парични бонуси се използва преимуществено в системата за мотивиране в проучените предприятия, много от тях прилагат оценката на дейността като инструмент от политиката за възнаграждаване на персонала. В повечето случаи изплащаното трудово възнаграждение зависи от годишната печалба на фирмата, а причините, поради които работниците и служителите напускат, не се отчитат от системата. Финансовите стимули обаче са важен фактор за мотивацията при мнозинството от хората, въпреки че парите не се единственият, а в някои случаи не са и основният мотивиращ фактор. В изследването са използвани качествен подход и практическо приложение на съществуващите теоретични разработки.
 • Виктор Чужиков, Арег Мовсесян
  ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УКРАЙНА
  JEL: I15, O14.
  Резюме: Пазарът за медицински изделия в Украйна е в процес на постепенна хармонизация с пазара на Европейския съюз. Въпреки че в нормативната база на страната до момента са внесени няколко поправки в съответствие със съществуващите... Пазарът за медицински изделия в Украйна е в процес на постепенна хармонизация с пазара на Европейския съюз. Въпреки че в нормативната база на страната до момента са внесени няколко поправки в съответствие със съществуващите европейски директиви, законодателното уреждане на въпросите, свързани с производството и търговията на медицински изделия, е само част от необходимите мерки за по-нататъшното развитие на този пазар. Правителството на страната е изправено пред задачата да приложи нов, реформаторски подход, за да се справи със съществуващите трудности на пазара за медицински изделия, като остарялата медицинска техника, недостигът на висококачествена апаратура и лошото състояние на условията за лечение в държавните клиники като цяло са само част от тях. Отчитайки тези фактори, проучването на актуалните проблеми на пазара за медицински изделия в Украйна е от ключово значение за предприемане на необходимите действия по въпросите от първостепенно значение за този пазар.
 • Артьом Иванов
  АНАЛИЗ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) И ТЕХНИТЕ СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Резюме: Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и... Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй като секторът заема водещо място по брой и стойност на сключените M&A договори през 2018 г. В статията се разглеждат и основните фактори, които водят до засилване на процесите на сливания и придобивания в застрахователното дело през 2018 г., например нарастването на лихвените проценти, увеличаването на разполагаемия капитал, по-добрите условия за развитие на световната икономика, данъчната реформа в САЩ. Особено място е отделено на сливанията и придобиванията на банковите дейности в САЩ. В статията се подчертава, че в сектора на здравеопазването доминират десетте най-големи фармацевтични компании с най-висока възвръщаемост на инвестициите, като през последните години тези компании са изразходвали за сливания и придобивания средно 35% от общия обем на своите инвестиции в научноразвойна дейност и корпоративно преструктуриране.
 • Траян Йосифов
  МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г
  JEL: F21.
  Резюме: Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна... Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна заетост. Възстановяването на световните пазари неминуемо е основен фактор, който действа като катализатор за интереса на местните и чуждестранните инвеститори. Динамиката и структурата на капиталовите средства, насочени към местната икономика, и тези от тях, които напускат страната, са показателни за доверието на капиталите към вътрешния пазар. Те дават точна представа за качеството на стопанската среда в страната и средносрочните перспективи за нейното развитие. Основната цел на това изследване е да представи анализ на особеностите и посоката на изменение на капиталовите средства, които страната привлича, и тези от тях, които напускат нейните предели в полза на чужди икономики и пазари.
 • Любомир Любенов
  КОМУНИКАЦИOННИ ПОЛИТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРСКИ СТОПАНСТВА В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС
  Резюме: Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти –... Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти – биологични, ЗГУ/ЗНП и др. Необходимо е увеличаване на промоционалните бюджети на българското пчеларство в общия бюджет на националните програми по пчеларство, в контекста на нарастващите промоционални бюджети на ЕС. Общата аграрна политика на ЕС формира инфраструктура и среда за по-всеобхватно приложение на комуникационните инструменти от пчеларските стопанства, респективно и за провеждане на по-мащабни комуникационни политики от тях. Тя финансира и субсидира продуктовата реклама на български пчелни продукти към по-високите нива – мезо-, макро- и мега-, но изисква хоризонтална интеграция. PR и директният маркетинг са идентифицирани като едни от най-подходящите комуникационни инструменти за българските пчеларски стопанства. PR има възможността да интегрира в една кауза всички маркетинг комуникации, а директният маркетинг може да се използва като стратегически инструмент с дългосрочни цели за по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите.