Година 2019, Брой 4

Дата на издаване

28.11.2019 г.

Съдържание

 • Снежана Христова, Димитър Ковачевски, Ивона Милева
  САМОСТОЯТЕЛНО И ЕКИПНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В МСП В МАКЕДОНИЯ
  JEL: M00, M10.
  Резюме: По същество мениджмънтът е съвкупност от процеси, свързани с вземането на различни решения, с други думи избор на най-добрата алтернатива измежду няколко възможни варианта за действие. Мениджърите на всяка организация носят... По същество мениджмънтът е съвкупност от процеси, свързани с вземането на различни решения, с други думи избор на най-добрата алтернатива измежду няколко възможни варианта за действие. Мениджърите на всяка организация носят отговорност за материализирането на нейната визия, мисия и най-вече на нейните оперативни и финансови цели. Всички функции, например планиране, организация, координация и осъществяване на контрол, зависят от качеството на взетите решения. Независимо от това колко голяма е една компания, решения се вземат на всички нива в нейната йерархия. Структурираното вземане на решения е еднакво важно както за големите корпорации, така и за малките и средните предприятия. Иновативният капацитет, който позволява на организациите да реализират конкурентни предимства като диференциация, да се възползват от съществуващите пазарни възможности и от своя потенциал, зависи от вземането на навременни и правилни решения. Настоящата статия разглежда различните методи за вземане на самостоятелни и екипни решения и тяхното приложение в малките и средните предприятия в Северна Македония. В обобщение на проведено проучване сред избрани малки и средни предприятия в страната е направен анализ на различните методи за вземане на решения, както и на ролята на методите за вземане на самостоятелни и екипни решения от гледна точка на мениджърите (предприемачите) и служителите, включително и по отношение на техните роли и участие в процеса.
 • Ваня Григорова
  СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ
  JEL: М31.
  Резюме: Настоящата разработка прави обзор на измененията на факторите в макро- и микро-обкръжаващата маркетингова среда, които предизвикват придават нов облик на съвременните продажби през последните две десетилетия. Във връзка с това са... Настоящата разработка прави обзор на измененията на факторите в макро- и микро-обкръжаващата маркетингова среда, които предизвикват придават нов облик на съвременните продажби през последните две десетилетия. Във връзка с това са изведени актуални ключови постановки и подходи за осъществяване на модерно управление на продажбения процес. С цел да обогати теоретичните постановки на мениджмънта на продажбите, авторът предлага концептуален целево-ориентиран модел. В него са представени връзки на три нива между показатели, групирани в три модула, подредени по функционалната логика „продажби” – „маркетинг” – „бизнес организация” и обвързани в система. Моделът се характеризира с гъвкавост и универсална приложимост в бизнес организации от различни сектори.
 • Татяна Викторовна Орехова, Ярослав Сергийович Тертичний
  СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ
  JEL: F19, L81.
  Резюме: Статията разглежда развитието на електронната търговия в съвременната световна икономика. Анализирани са различните тълкувания на термина „електронна търговия“, които предлагат учени в страната и чужбина. Изследването разглежда три... Статията разглежда развитието на електронната търговия в съвременната световна икономика. Анализирани са различните тълкувания на термина „електронна търговия“, които предлагат учени в страната и чужбина. Изследването разглежда три равнища, на които се осъществява електронна търговия, и пет основни нейни характеристики – реклама, продуктова демонстрация, транзакции, следпродажбен сервиз и дългосрочни отношения с клиентите. Статията очертава най-значимите ефекти, които има електронната търговия върху икономиката, а именно – нарастваща конкуренция, глобализация на бизнеса, персонализация на взаимодействието, намаляване броя на дистрибуторските канали, съкращаване на разходите. Направен е анализ на обема на реализираните чрез електронна търговия продажби от типа B2C (т.е. от фирми към крайни потребители, от англ. „business to consumer“) в различни региони на света в периода от 2012 до 2017 г., според който този тип търговия чувствително е нараснал в азиатско-тихоокеанския регион.
 • Ангел Ангелов
  ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА
  Резюме: Настоящата статия цели да представи политиката на българската държава в сектор „Образование“ в търсене на възможности за изграждане и поддържане на устойчива и ефективна връзка между пазара на труда и висшето образование.... Настоящата статия цели да представи политиката на българската държава в сектор „Образование“ в търсене на възможности за изграждане и поддържане на устойчива и ефективна връзка между пазара на труда и висшето образование. Изследването насочва внимание върху ефектите от разработения и апробиран през последните години проект, свързан с провеждане на студентски практически обучения. Резултатите показват, че наличието на подобни финансови механизми способства до голяма степен за изграждането и укрепването на връзката „висше образование – пазар на труда“.
 • Ярослав Валерийович Коровий
  ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ
  JEL: O13, Q16.
  Резюме: Статията анализира значението на селското стопанство за икономиките в Европа и Централна Азия, като има за цел да докаже, че иновациите са особено важни за оползотворяване потенциала на сектора, което от своя страна разкрива нови... Статията анализира значението на селското стопанство за икономиките в Европа и Централна Азия, като има за цел да докаже, че иновациите са особено важни за оползотворяване потенциала на сектора, което от своя страна разкрива нови възможности за неговото по-нататъшно развитие. В хода на направеното изследване става ясно, че необходимостта да бъдат насърчавани иновациите в селскостопанския сектор е продиктувана от редица фактори, като най-значими сред тях са нарастващото потребителско търсене на продукти, нуждата от производство на екологично чисти продукти, както и необходимостта да бъдат намалени производствените разходи, да се използват рационално наличните ресурси и да се гарантира опазването на околната среда. Ето защо прилагането на иновативни технологии с цел устойчиво развитие на селското стопанство в държави-те в Европа и Централна Азия се превръща във важна предпоставка за стабилното развитие на държавите в региона. Статията описва иновативните процеси, които протичат в селскостопанския сектор на националните икономики. Обект на специално внимание са параметрите на Общата селскостопанска политика на ЕС.