Година 2020, Брой 1

Дата на издаване

18.3.2020 г.

Съдържание

 • Галя Тасева
  ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МСП ВЪВ ФИНАНСОВ ДИСТРЕС
  Резюме: В статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода... В статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Във финансов дистрес се приема, че са фирмите, които не могат да покриват краткосрочните си задължения с паричния поток от основната си дейност. Чрез метода множествен регресионен анализ е конструиран модел, който показва позитивно влияние на нивата на нетните приходи от продажби, материалните запаси, вземанията от клиенти и доставчици и паричните средства и негативно влияние на съотношението на текущите активи към сумата на активите върху краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес.
 • Дариуш Новак, Славомир Джоржински
  КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  JEL: E50.
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика... Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с предприемачите. В процеса на осъществяване на бизнес сделки предприемачите се явяват както кредитополучатели, така и кредитори. Интервютата са проведени през 2015 г. сред извадка от 147 производствени компании, чийто предмет на дейност е от различно естество и в различни сфери на бизнеса. Проучването представя както предимствата, така и недостатъците, с които е свързано използването на търговски кредит. Някои от по-значимите преимущества на финансирането с търговски кредит са възможността да бъдат закупени стоки и услуги при липса на финансови средства в настоящия момент, по-добрата финансова лик-видност и производителност на труда, нарастването на генерираните приходи, печеленето на конкурентни позиции и лесният достъп до търговски кредит. Като отрицателни аспекти участниците в проучването посочват затруднените разплащания, високия риск за дейността на организациите и повишаване на техните оперативни разходи. Значимост на проучването – направен е опит да бъдат показани и оценени през призмата на емпиричното проучване положителните и отрицателните аспекти на търговския кредит. Това ще бъде от практическа полза за други фирми, които използват или развиват политика на търговски кредит.
 • Любомир Любенов
  ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН КАНАЛИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
  JEL: M31, Q13.
  Резюме: Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането... Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането на собствен или посреднически онлайн канал за биологични пчелни продукти е свързано с изграждането на собствени или ползването на чужди уебплатформи за търговия и социални мрежи. Собствените потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти изискват значителни инвестиции, поради което се изграждат предимно от големи и високо интегрирани в хоризонтален и вертикален план земеделски и неземеделски стопанства, с осигурен достъп до капитали и пазари. Високата степен на интегриране на различни системи, технологии и иновации като CRM и ERP в онлайн платформите позволява да се събират, систематизират и анализират огромни масиви от данни – т.нар. Big Data, благодарение на които се анализира онлайн поведението на клиентите и се осъществява прецизен и таргетиран онлайн маркетинг.
 • Михайло Орехов
  СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО НОВ ЕТАП В ГЛОБАЛНАТА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
  JEL: F60, O31.
  Резюме: Статията разглежда същността на понятието „дигитализация“ и посочва в какво се състои този процес. В резултат на направено проучване е определено и въздействието, което явлението оказва върху живота на хората и процеса на... Статията разглежда същността на понятието „дигитализация“ и посочва в какво се състои този процес. В резултат на направено проучване е определено и въздействието, което явлението оказва върху живота на хората и процеса на глобализация. От-делено е специално внимание на дигиталната трансформация, нейното приложение в сферата на бизнеса, както и на начина, по който тя се отразява върху различни организации, например правителства, държавни агенции и други институции, които участват в решаването на въпроси от социална и глобална значимост като замърсяването на околната среда и застаряването на населението, използвайки възможностите на вече съществуващи и нововъзникващи технологии.
 • Михайло Дюбел
  ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
  JEL: O31, F29.
  Резюме: В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са... В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на съдържание при книгите, музикалните произведения, софтуерните продукти и компютърните игри. Проследени са появата и еволюцията на дигиталната дистрибуция и са очертани перспективите за нейното по-нататъшно развитие.